તબીબી વીમોમાં કોરોના ઉપચારનો સંપૂર્ણ ખર્ચ આવરી લેવામાં આવતો નથી

(હમલોગ.ન્યૂઝ દ્વારા) વિમા નિયામક ઇરડાના જણાવ્યા પ્રમાણે સ્વાસ્થ્ય વિમામાં કોરોના કવર આપવું અનિવાર્ય છે. આમ છતાં કોરોના દર્દી હોસ્પિટલ અને વિમા કંપનીના ચક્કરમાં ફસાતા હોય છે. તેઓને પૂરતી વળતર મળતું […]