કંપનીઓ વર્ક ફ્રોમ હોમ માટે કોરોના ભથ્થુ આપી રહી છે

(હમલોગ.ન્યૂઝ દ્વારા) કોરોના સંકટને જોઇને વર્ક ફ્રોમ હોમને વધુ પડતી કંપનીઓ સામાન્ય માનીને ચાતી રહી છે અને તે મુજબ તેઓ કર્મચારીઓ માટે રણનીતિમાં પણ ફેરફાર કરી રહી છે તેના હેઠળ […]