કોરોના વાયરસ નાબૂદ થશે ત્યારે, લોકોની જીવનશૈલીમાં કયા ફેરફાર થશે?

(હમલોગ.ન્યૂઝ દ્વારા) કોરોના વાયરસ જયારે સંપૂર્ણ રીતે દુનિયામાંથી વિદાય લેશે ત્યારે લોકોની તથા દુનિયાની જીવનશૈલીમાં ખુબ જ ફેરફાર આવ્યો હશે. અત્યાર સુધીનું વર્ક કલ્ચર અને ભવિષ્યમાં વર્ક કલ્ચર ખુબ જ […]