ઇસરોએ ચંદ્રયાન-2 ઓર્બિટર દ્વારા મોકલેલા ચંદ્રના ફોટા અને ડેટા જાહેર કર્યા

Science/Tech
  • (હમલોગ.ન્યૂઝ દ્વારા)

કોઇ ઓર્બિટર દ્વારા અત્યાર સુધીમાં લેવામાં આવેલી ચંદ્રના સૌથી સારા ફોટા તેના અંધારાના ભાગમાં સંશોધન, એકસરે દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ સપાટીની બનાવટ તેમજ નકશા જેવો ડેટા ભારતીય અંતરિક્ષ અનુસંધાન સંગઠન (ઇસરો) દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.

ડાટા ચંદ્રયાન-૨ મિશનમાં ચંદ્રમાની પરિક્રમા માટે મોકલવામાં આવેલા ઓર્બિટર દ્વારા એકઠ્ઠા કરવામાં આવેલા પહેલા તબક્કાના ડાટા બતાવામાં આવી રહ્યો છે, જેને દુનિયાના વૈજ્ઞાનિક તેમજ આમ જનતાને ચંદ્ર અંગે પોતાની સમજણ વધારી શકે.

ભારત દ્વારા ૨૨ જુલાઇ, ૨૦૧૯ના રોજ મોકલવામાં ચંદ્રયાન-૨ મિશનમાં સામેલ છે. ઓર્બિટર ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯થી ચંદ્રમાની પરિક્રમા કરી રહ્યું છે. જેમાં લાગેલા ૮ ઉપકકરણ ચંદ્રમાની સપાટી તેમજ વાતાવરણ અંગે ૧૦૦ કિલોમીટરની ઉંચાઇથી સતત જાણકારી ભેગી કરી રહ્યું છે અને કેટલાક પરીક્ષણને પુરુ કરી રહ્યું છે.

ઓર્બિટરમાં હાજર ઇમેજિંગ ઇંફ્રા-રેડ સ્પેકટ્રોમીટરથી મળ્યો ડાટા પણ ઇસરો જલ્દીથી જાહેર કરશે. જેમાં ચંદ્રના ખનિજોનું અધ્યયન પાણીની શોધની દ્રષ્ટિએ કરવામાં આવ્યું છે.